Nē jaunām aizsargājamām teritorijām, bez taisnīgas kompensācijas nodrošināšanas!

Mēs apakšā parakstījušies, aicinām nekavējoties pārtraukt jaunu īpaši aizsargājamu teritoriju un mikroliegumu izveidi, līdz netiek izveidota un ieviesta taisnīga kompensāciju sistēma par uzliktajiem īpašumu apsaimniekošanas ierobežojumiem. Aicinām neiznīcināt Latvijas iedzīvotāju spēju dzīvot un saimniekot laukos, nepasliktināt ģimeņu labklājības līmeni un pat elementāru vajadzību nodrošināšanu, kā piemēram, malkas ieguvi apkurei, līdzekļus zāļu iegādei!

Ņemot vērā publiski pieejamo informāciju, Latvijā straujā tempā tiek veidotas jaunas aizsargājamas teritorijas, kas aptver milzīgas zemes platības. Tā piemēram, Tiesību aktu portālā esošā informācija liecina, ka ir paredzēts izveidot jaunas vai paplašināt esošās  aizsargājamas teritorijas- dabas liegumus un aizsargājamos ainavu apvidus, kas aptvertu  vairāk kā 42 tūkstošus hektārus lielu teritoriju! Līdztekus turpinās arī jaunu mikroliegumu veidošana! Nepieņemama ir arī pati aizsargājamo teritoriju veidošanas procedūra jo:

  • Ierosinājumu par jaunu aizsargājamu teritoriju izveidošanu, valsts iestādes gatavo, neinformējot zemes īpašnieku, līdz ar to, neko nenojaušot, zemes īpašnieks par pieņemto lēmumu uzzina tikai pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas. Tas liedz iespēju zemes īpašniekiem piedalīties publiskās apspriešanas procesā. Normatīvie akti neparedz konkrētās zemes īpašniekam tiesības apstrīdēt ne priekšlikumu, ne pieņemto Ministru kabineta lēmumu.
  • Netiek publicēta informācija par teritoriju veidošanas  sociāli ekonomisko novērtējumu.

Zemes īpašnieki nav pret saprātīgas dabas aizsardzības sistēmas izveidi, taču pašreizēja situācijā cilvēki nonāk beztiesiskā stāvoklī, jo, lai arī ne formāli, bet pēc būtības ,viņu zeme tiek nacionalizēta. Esošā kompensāciju sistēma ir klaji netaisnīga, jo reālās īpašumu vērtības vietā tiek maksāti 50 līdz 160 eiro gadā, kas var būt pat mazāk par 1% no reālās vērtības! Šāda netaisnīga sistēma ir jāaptur! Demokrātiskā valstī tiesību sistēmai jābūt izveidotai tā, lai visās situācijās indivīdam ir tiesības aizstāvēt savas tiesības. 

 

 


Latvijas Meža īpašnieku biedrība    Sazināties ar petīcijas autoru

Parakstīt šo petīciju

Parakstoties, es piekrītu, ka Latvijas Meža īpašnieku biedrība varēs redzēt visu informāciju, ko es sniedzu šajā formā.

Mēs publiski tiešsaistē nerādīsim jūsu e-pasta adresi.

Mēs publiski tiešsaistē nerādīsim jūsu e-pasta adresi.


Es dodu piekrišanu apstrādāt šajā formā sniegto informāciju šādiem nolūkiem:
Apmaksāta reklāma

We will advertise this petition to 1000 people.

Uzzināt vairāk...