SARGĀSIMS MŪSU BĒRNUS - PRET EIROPRAIDU 2015 !

Neesam pret minoritātēm,  bet esam pret viendzimuma seksa propogandu, lai pasargāt mūsu bērnu trauslo, vēl nenobriedušo seksualitāti.

Uzskatam, ka uz to mums ir tiesības un šo tiesību neievērošana ir cilvēka tiesību pārkāpums.

Katram ir cilvēka tiesības, bet beidzas tajā vietā, kur sākas otra.

Seksuālās minoritātes var rīkot jeb kādus, savus pasākumus, vietās ,kur tas netraucē citiem.

Esam PRET EIROPRAIDA rīkošanu neievērojot mūsu cilvēktiesības.

Aicinu tos, kas piekrīt augstāk rakstītam, parakstīt šo petīciju.

Ja māc šaubas par pētīcijas parakstīšanu, noskaties šo

http://fruehsexualisierung.panorama-film.ch/hauptfilm-ru.html

 

Ceturtā Atmoda

https://twitter.com/satversme

Мы не против сексуалных меньшинств, но против гей-пропаганды и пропаганды однополых сексуалных отношенй, для защититы незрелой психологии -сексуальности наших детей.
Cчитаем, что мы имеем право на это, не считаясъ с чем нарушаютса наши правa человека.
Каждый имеет право полъзоватса правами человека, но они заканчевоютса там, где начинаютса права другово.
Мы против проведения Европрайда с ущемлением наших прав.
Приглашаю тех, кто согласен со сказанным выше, подписатъ эту петицию.
Если у вас есть сомнения, относительно подписания петиции, Bы должны посмотреть это:
http://fruehsexualisierung.panorama-film.ch/hauptfilm-ru.html


Четвертoe Пробуждение

 

Nākam ar iniciatīvu rīkot tautas nobalsošanu. Mēs piedāvājam grozīt Bērnu tiesību aizsardzības likumu. 8.oktobrī mūsu ierosinājumi par likumdošanas izmaiņām tika iesniegti Centrālajā vēlēšanu komisijā.

Lūk, ko konkrēti mēs piedāvājam: Bērnu tiesību aizsardzības likuma 47. pantu – papildināt ar šādu punktu:
“Bērnu izglītības un aprūpes iestādēs dzimumaudzināšanai jābūt balstītai uz Latvijas Republikas Satversmes 110. panta. Bērnu izglītības un aprūpes iestādēs ir aizliegta viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizācija un reklāma.”

Paskaidrojums: LR Satversmes 110. pants definē laulību kā “savienību starp vīrieti un sievieti”. Mēs uzskatām par nepieciešamu uzsvērt, ka mūsu piedāvātais grozījums pilnībā atbilst Latvijas Republikas pamatlikumam.

Piedāvājam arī šādu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.1 panta 2. daļas papildinājumu:
“Bērnus aizliegts iesaistīt gan kā dalībniekus, gan kā skatītājus pasākumos, kuru mērķis ir popularizēt un reklamēt viendzimuma personu seksuālās un laulības attiecības.”

Paskaidrojums: šāda grozījuma pieņemšana ļaus uz likuma pamata aizliegt “Eiropraida 2015″ rīkošanu Rīgas centrā (kas netraucē tā dalībniekiem pulcēties, piemēram, kādā slēgtā telpā).

Par iemesliem, kas pamudinājuši mūs izvirzīt šo iniciatīvu. Biedrības “Sargāsim mūsu bērnus!” biedri nav homofobi. Mēs uzskatām, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz personīgo dzīvi. Taču mēs esam kategoriski pret to, lai cilvēku grupa ar īpašām seksuālām izvēlēm vai gaumēm metodiski un agresīvi uzspiestu tās visai sabiedrībai, tai skaitā arī bērniem.

Šī darbība tiek liekulīgi saukta par “cilvēktiesību aizstāvēšanu”. Liekulīgi, jo nevienā Eiropas Savienības valstī seksuālās minoritātes jau sen netiek vajātas. Tās gūst atbalstu un atzinību no vadošo pasaules valstu prezidentu, valdību un parlamentu puses. Gluži otrādi, jau ir bijuši vairāki gadījumi, kad tika vajāti cilvēki, kas nav gatavi atzīt homoseksuālismu par normu.

Šā masveida ārprāta vilnis ir pārpludinājis visu Eiropu. Papildus eirozonai ir izveidojusies un aktīvi paplašinās “geju zona”. Viena valsts pēc otras legalizē viendzimuma laulības vai tā dēvētas “viendzimuma personu partnerības”, nereti ar bērnu adoptēšanas tiesībām.

Skolās gūst virsroku fantastiska koncepcija, saskaņā ar kuru bērns pats var izvēlēties savu dzimumu (kā tagad ir pieņemts teikt, genderu). Nav svarīgi, par ko tu esi piedzimis – par zēnu vai meiteni, tev ir visas tiesības izlemt pašam, kas tu īstenībā esi – šāds ir mūsdienu seksuālās audzināšanas mācību programmu mērķis. Pirmais trauksmes zvans Latvijā jau atskanēja: tie bija labklājības ministres Ilzes Viņķeles aktīvi bīdītie pirmsskolas audzināšanas iestāžu mācību metodiskie līdzekļi (“Diena, kad Kārlis bija Karlīna” u.tml.).

Rodas jautājums: kam tad pieder bērnu audzināšanas prioritāte: ģimenei vai valsts un starptautiskajām struktūrām? Jaunajā Eiropas seksuālās audzināšanas koncepcijā ģimene ir nobīdīta aizmugurē, tai ir piešķirta izmirstoša relikta loma. Un pret tiem vecākiem, kas tam nepiekrīt, ir vērsta juvenālā justīcija.

Jau 2014.-2015. gadā visas šīs inovācijas atnāks uz Latviju. Visdrīzāk par robežpunktu kļūs “Eiropraids 2015″, ko ir ieplānots rīkot tieši Rīgā. Diez vai kāda no Saeimā esošajām partijām riskēs būt izlēmīga un uzstāties pret to: baidīsies, ka tās apvainos “homofobijā”. Cerība ir vienīgi uz sabiedrības aktivitāti, uz tradicionālo vērtību piekritējiem, kuru (esam pārliecināti) Latvijā tomēr ir vairākums.

Aicinām visus, kam nav vienaldzīga mūsu bērnu nākotne, atbalstīt mūsu iniciatīvu.

Kaspars Dimiters, Vladimirs Lindermans, Edvīns Puķe

https://twitter.com/satversme

 

Выступаем с инициативой о проведении всенародного референдума. Мы предлагаем внести изменения в Закон о защите прав детей. 8 октября наши законодательные предложения были переданы в Центральную избирательную комиссию.
Вот что конкретно мы предлагаем. Статью 47 Закона о защите прав детей – дополнить следующим пунктом:
«В детских образовательных учреждениях и в учреждениях по уходу за детьми половое воспитание должно быть основано на статье 110 Конституции Латвийской республики. В детских образовательных учреждениях и в учреждениях по уходу за детьми запрещены реклама и популяризация сексуальных и брачных отношений между лицами одного пола»
Пояснение: статья 110 конституции определяет брак как «союз между мужчиной и женщиной». Мы сочли необходимым подчеркнуть, что предлагаемая нами поправка находится в полном соответствии с главным законом Латвии.
Также мы предлагаем дополнить статью 50.1, часть вторую Закона о защите прав детей:
«Детей запрещено вовлекать – как в качестве участников, так и в качестве зрителей – в мероприятия, целью которых является реклама и популяризация сексуальных и брачных отношений между лицами одного пола»
Пояснение. Принятие этой поправки позволит на законных основаниях запретить проведение «европрайда-2015» в центре Риги (что не мешает его участникам собраться, например, в закрытом помещении).
О причинах, которые побудили нас выступить с этой инициативой. Члены общества «Защитим наших детей!» не являются гомофобами. Мы считаем, что каждый человек имеет право на личную жизнь. Однако мы категорически против того, чтобы группа людей с особыми сексуальными предпочтениями методично и агрессивно навязывала их всему обществу, в том числе детям.
Эту деятельность лицемерно называют «борьбой за права человека». Лицемерно – потому что ни в одной стране Европейского Союза секс-меньшинства уже давно не преследуются. Они пользуются поддержкой и одобрением президентов, правительств и парламентов ведущих стран мира. Наоборот, уже есть немало случаев, когда преследованиям и травле подверглись люди, не готовые признать гомосексуализм нормой.
Волна этого массового помешательства затопила Европу. Наряду с еврозоной, сформировалась и активно расширяется «гей-зона». Одна страна за другой легализует однополые браки или т.н. «однополые гражданские партнерства», нередко с правом на усыновление детей.
В школах берет верх фантастическая концепция, согласно которой ребенок сам может выбрать свой пол (гендер, как теперь принято говорить). Неважно, кем ты родился – мальчиком или девочкой, у тебя есть полное право решать самому, кто ты есть на самом деле, – на это нацелены современные учебные программы по секс-воспитанию. Первый тревожный звонок уже прозвучал в Латвии: учебно-методические пособия для дошкольных учреждений («День, когда Карлис был Карлиной» и проч.), продвигаемые министром благосостояния Винькеле.
Возникает вопрос: кому принадлежит приоритет в воспитании детей: семье или государственным и надгосударственным структурам? В новой европейской концепции секс-воспитания семья отодвинута на третий план, ей отведена роль умирающего реликта. А для тех родителей, которые с этим не согласны, существует ювенальная юстиция.
Уже в 2014-2015 гг. все эти нововведения придут в Латвию. Скорей всего, рубежом станет европрайд-2015, который планируется провести в Риге. Едва ли какая-то из парламентских партий рискнет решительно выступить против: побоятся обвинений в «гомофобии». Надежда только на активность общества, на сторонников традиционных ценностей, которых, мы уверены, в Латвии – большинство.
Призываем всех, кому небезразлично будущее наших детей, поддержать нашу инициативу.
Владимир Линдерман, Каспарс Димитерс, Эдвин Пуке

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4

Iformācijai:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YHVZUVqZzyM

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Pp1Q9EYoHjY

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=R9ZbFbP0MZI

http://sejas.tvnet.lv/pikanti/469522-eiropraidu_2015_gada_riga_plano_ieturet_tautiskas_noskanas?utm_source=nra.lv&utm_medium=news-widget&utm_campaign=Links-in-partner-sites

Apvienība «Mozaīka» uz diskusiju par Eiropraidu, kurš notiks 2015. gadā, aicināja gejus, lezbietes un transpersonas, lai dzirdētu cilvēku idejas un vēlmes, tas dos iespēju jau līdz septembrim izveidot ikviena homoseksuālā cilvēka sapņu Eiropraida programmu.

Eiropraids 2015. gadā notiks Rīgā, un apvienības «Mozaīka» biedri jau sāk tam gatavoties, veidojot dažādas diskusijas ar Rīgā dzīvojošajiem gejiem, lezbietēm un transpersonām. Pasākumam tiek plānotas dažādas aktivitātes, galvenokārt tendētas uz tiesībām un politiku, mazāk uz ballītēm. Liels fokuss tiks likts uz bijušajām Padomju savienības valstīm, jo, ņemot vērā Krievijas notikumus, tiks dots mudinājums homoseksuāliem cilvēkiem apmeklēt Latvijā notiekošo Eiropraidu un pie mums baudīt brīvību un demokrātiju.

Eiropraidā nebūs iespējas vērot lielas rozā mašīnas, tankus, kā citi gaida, «Mozaīka» centīsies fokusēt visu apkārt notiekošo uz to, lai parādītu Rīgu kā zaļu pilsētu, tātad arī Eiropraida oficiālā krāsa būs zaļa.

Ir būtiski, ka 2015. gadā Latvija būs arī prezidējošā valsts Eiropas Savienībā, tāpēc valsts būs lielas uzmanības lokā, līdz ar to «Mozaīka» plāno parādīt Latviju no labās puses, ka esam spējīgi būt demokrātiska valsts, kas respektē cilvēku tiesības un izvēli mīlēt.

Diskusijas dalībnieki atklāj, ka daudzi protestētāji apvaino homoseksuālos cilvēkus par to, ka viņi vēlas noniecināt Latviju, parādīt, cik tā ir slikta, bet viss ir tieši otrādi, nākamā gājiena dalībnieki vēlas piesaistīt valstij pozitīvu uzmanību, lai arvien vairāk tūristu Latviju izvēlas kā pozitīvu galamērķi ceļojumam.

Eiropraids 2015. gadā notiks no 15. jūnija līdz 21. jūnijam. Pats gājiens tiek plānots 20. jūnijā, bet 21. jūnijs būs veltīts tiem, kuri cietuši no vardarbības savas seksuālās orientācijas dēļ.

Šajā ikvienam homoseksuālim tik nozīmīgajā pasākumā viss balstīsies uz pāris pīlāriem – Eiropas Savienība, cilvēktiesības, kultūra, sports, izklaide.

«Mozaīkas» pārstāvis stāsta, ka pagājušajā Baltijas praidā labi apmeklētas bija kino dienas, jo tika izmantota cita taktika, rādītas klasiskas filmas, kuras citur redzēt nav iespējams.

Eiropraida ietvaros tiks uzvesta arī teātra izrāde; kas tajā spēlēs un kāds būs izrādes sižets, organizatori neatklāj, jo vēlas saglabāt mazu intrigu, kas atklāsies tikai paša Eiropraida laikā.

Izklaides daļa plānojas būt ļoti daudzpusīga, tiks aicināti starptautiski mākslinieki, būs arī vakara ballītes dažādām gaumēm, iespēja gan apmeklēt klubus un izdejoties, gan pasēdēt un mierīgas mūzikas pavadībā baudīt vakaru.

Lai nedzirdētu, ko Eiropraida gājiena laikā dalībniekiem sauc noliedzēji, tiks izmantoti skaļi mūzikas atskaņotāji, kuri neļaus dalībniekiem dzirdēt neko no tā, kas notiek aiz sētas. Gan «Mozaīkas» biedri, gan homoseksuāļi ir pārliecināti, ka Latvijā valda lielāks progress un sapratne, nekā tas bija pirmā praida ietvaros. Pirmo praidu apklaigāja trīs tūkstoši noliedzēju, bet pērnajā Baltijas praidā bija tikai ap piecdesmit protestētāju. Tāpēc Eiropraids plānojas būt atvērts, nebūs nekādu norobežojumu. Protams, policija darbosies tikpat aktīvi kā iepriekšējos gadus, bet piekļuve gājienam būs daudz brīvāka.

Diskusijas dalībnieks atcerējās sarunu ar heteroseksuāliem draugiem, kuri sevi uzskata par liberāliem cilvēkiem, tomēr joprojām nespēj pieņemt homoseksuāļu skūpstīšanos, un ieteica puisim diskusijā izteikt viedokli, ka nevajadzētu gājiena laikā publiski skūpstīties. Šāds apgalvojums saņēma plašus komentārus par to, ka Rīgas parkos heteroseksuālu cilvēku praids ir novērojams ik dienas, kāpēc gan neskūpstīties praida laikā?

«Mozaīkas» biedri un pārējie diskusijas dalībnieki izteica domu veidot praidu izteikti latvisku, lai izceltu mūsu vērtības un paražas. Izskanēja ideja par Ingus Pētersona dziesmas «Varavīksne» vai par Raimonda Paula dziesmas «Zilais karbunkulis» izmantošanu praida ietvaros. Jaunieši arī secināja, ka nav tādu tīri latviski gejisku lietu, ja nu vienīgi iespēja dejot tautasdejas varavīkšņainos svārkos.

Diskusijas biedri saprot: ja viņi tiešām beigās izlems izmantot tautiskus motīvus Eiropraida organizēšanā, tradicionālo vērtību piekritēji bļaustīsies, bet tam nav nozīmes, jo ikviens esam latvietis un ir būtiski parādīt savas vērtības un tautiskumu, tādā veidā ārzemju viesiem prezentējot valsti. Kā izteicās viens diskusijas dalībnieks, arī dziesma «Kur tu teci, gailīti» nav domāta tikai heteroseksuāliem cilvēkiem, galu galā visi esam latvieši.

Kādas idejas beigu beigās apvienība «Mozaīka» pieņems par labākajām un kuras iekļaus Eiropraidā, redzēsim 2015.gadā.

 

Briesmīgi un šokējoši materiāli par Igauniju un drīz arī Latvijā

http://www.youtube.com/watch?v=EfWssOk-RT4

Научные факты о детях, которых воспитывали гомосексуалисты

 

http://sejas.tvnet.lv/pikanti/469522-eiropraidu_2015_gada_riga_plano_ieturet_tautiskas_noskanas/add_stats?13725773040980.8959318569395691http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gRu1spz6FMw

 

Edvīns Puķe

Ceturtā Atmoda

politisko organīzāciju savienība " Suverenitāte"

https://twitter.com/satversme